Trenger du advokatbistand. Ta kontakt.

Veiledende priser

Advokatfirmaet Asmussen tilbyr konkurransedyktige priser. Salæret vil i første rekke være bestemt av medgått tid, oppdragets art og vanskelighetsgrad, samt hvilke økonomiske interesser som er involvert. I enkle og oversiktlige saker vil fast pris kunne gis på forhånd.
Ved oppdragets begynnelse opplyses hvilke timesatser som vil bli lagt til grunn, hvordan salæret beregnes og fakturarutiner.

For privatklienter ligger veiledende timepris i intervallet kr. 1 900,- til kr. 3.000,- pluss mva.  (kr. 2 350 - 3 750 inklusive 25% mva).

For forretningsklienter er pris etter nærmere avtale.

Særskilte utlegg for klient faktureres i tillegg, herunder gebyrer til det offentlige (rettsgebyrer, tinglysingsgebyrer mv).


Oppdragsavtale

Ved inngåelse av oppdraget tegnes oppdragsavtale med de alminnelige oppdragsvilkår som gjelder, med mindre det skulle dreie seg om helt korte konsultasjoner/engangsoppdrag av kort varighet.
Ingen oppdrag anses akseptert fra vår side før oppdragsavtale er bekreftet skriftlig ved oppdragsbekreftelse.

Forsikringsdekning

Advokatsalæret vil i noen typer saker delvis kunne dekkes av klientens forsikringsselskap under rettshjelpsdekning, typisk hvor det oppstår tvist i forbindelse med kjøp av eiendom. Rettshjelpdekning inngår i mange av de vanlige hjemforsikringene. Klienter bes opplyse om slike mulige forsikringer.

Erstatningssaker

I saker hvor det er aktuelt å kreve erstatning fra en annen part, for eksempel personskadesaker, vil det være aktuelt å kreve at den ansvarlige skadevolder dekker utgifter til advokat som en del av skadelidtes økonomiske tap.

"Advokatfirmaets praksis dekker sentrale forretningsjuridiske - og privatrettslige disipliner samt tvisteløsning"

© Copyright Advokatfirmaet Asmussen