Arbeidslivets spilleregler berører de fleste, og angår stadig flere. Rettsfeltet er i stadig utvikling.

Det ytes råd overfor arbeidsgivere og arbeidstakere – i hele ansettelsesforholdets «livssyklus» – fra utlysing av stilling og ansettelser (midlertidig eller fast ansettelse, prøvetid, arbeidstid, lønn mv), via spørsmål knyttet til det løpende ansettelsesforhold (som arbeidsgivers styringsrett og arbeidstakers medbestemmelsesrett, likestilling, personvern, arbeidsmiljø, endringer og tilpasninger i arbeidsforholdet mv.), til opphør av ansettelsesforholdet ved oppsigelse, avskjed eller frivillig fratreden. Det reiser seg også ofte spørsmål om bindinger etter at ansettelsesforholdet er opphørt, ikke minst hvorvidt og i hvilket omfang man kan regulere konkurranseklausuler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. 

Bistand ytes også overfor både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden i tilknytning til etablering av virksomhet, reorganisering og virksomhetsoverdragelser, driftsinnskrenkninger, permittering, samt ved nedleggelse (og nedbemanning) av hele eller deler av virksomheten. 

Klienter må gjøre seg kjent med grunnleggende arbeidsrett – ikke minst  i forbindelse med oppsigelser og nedbemanninger. Jeg hjelper både arbeidsgivere og arbeidstakere i konfliktsituasjoner, hvor saksbehandlingsreglene, retten til å stå i stilling, søksmåls frister mv. er viktige

Jeg deltar i forhandlinger og utformer sluttavtaler for så vel administrerende direktør som lagermedarbeider – som representant for den ansatte eller bedriften.